ตลาดหลักทรัพย์ฯเพิ่มอำนาจ “บอร์ด” สั่งระงับซื้อขายหุ้นได้ มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.65

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับปรุงเกณฑ์สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มอำนาจ “บอร์ด” สั่งระงับซื้อขายหุ้นได้ กรณีสมาชิกถูกระงับธุรกิจอื่นที่มีนัยสำคัญ-ฐานะการเงินอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการตามแผน Regulatory Reform มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม เป็นปัจจุบัน ลดความซับซ้อน และให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น

ในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯเพิ่มเติม เพื่อให้เกณฑ์ practical และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล โดยมีการปรับปรุงในเรื่องสำคัญดังนี้

1.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพ้นจากสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกมีการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกมีระยะเวลาในการแก้ไขที่เหมาะสม ชัดเจน และไม่เป็นภาระแก่สมาชิกเกินจำเป็น

โดยสมาชิกเข้าข่ายอาจพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อหยุดประกอบกิจการเป็นระยะเวลาครบ 3 เดือน โดยปรับปรุงเกณฑ์ให้กำหนดกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และชัดเจนที่สมาชิกต้องแก้ไขเพื่อกลับมาประกอบกิจการภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่สมาชิกมีการดำเนินงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยสมาชิกขอผ่อนผันการนำส่งรายงานที่สมาชิกไม่มีธุรกรรมได้

ทั้งนี้ ในระหว่างแก้ไข สมาชิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งแผนการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนดังกล่าวทุก 6 เดือน นอกจากนี้ สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเรียกเก็บ

สมาชิกที่หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อยู่แล้วในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนับระยะเวลาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ปัจจุบัน โดยจะไม่เริ่มต้นนับระยะเวลาใหม่เมื่อหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่มีผลใช้บังคับ

2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล โดยกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิกให้ชัดเจนและสอดคล้องกับทางปฏิบัติ รวมทั้งเพิ่มมาตรการในการกำกับดูแลสมาชิกในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

โดยเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (บอร์ด) พิจารณาสั่งระงับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือดำเนินการอื่นใดกับสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกรายนั้นถูกระงับธุรกิจอื่นที่มีนัยสำคัญ หรือมีการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาชิกรายอื่น ผู้ลงทุน หรือประชาชน

ทั้งนี้ให้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ข้างต้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance