โควิด ทุบ! ต่างชาติ ถือครอง คอนโดไทย “ชาววานูอาตู” โผล่โอนฯ พันล.

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

โควิด- 19 ทุบ การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯ ของคนต่างชาติ REIC เผย 9 เดือน ปี 2564 มูลค่าลดลง -28.5% ขณะชาวจีนรั้งอันดับ 1 ครอบครองมูลค่ารวม 1.78 หมื่นล้านบาท รองมา ชาววานูอาตู รับโอนฯมากกว่าพันล้านบาท เฉลี่ย 44 ล้านบาทต่อหน่วย

30 ธ.ค.2564 – ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยถึง สถานการณ์ การโอนกรรมสิทธิ์ คอนโดมิเนียม (ห้องชุด) ให้คนต่างชาติทั่วประเทศในไตรมาส 3 ปี 2564

ว่า ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 ทั้งจำนวนหน่วย จำนวนมูลค่า และจำนวนพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของสายพันธ์ DELTA ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลักหมื่นคน ภาครัฐจึงมีการยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางทั่วประเทศอย่างเข้มงวด รวมไปถึงการล็อคดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้จำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติหดตัวอย่างต่อเนื่อง

โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนหน่วยทั้งหมด 1,755 หน่วย ลดลงร้อยละ -13.1 จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และลดลงร้อยละ -6.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหน่วยที่มีการโอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ยในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) จำนวน 2,059 หน่วย/ไตรมาส กับค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนมีการระบาด (ปี 2561-2562) 3,296 หน่วย/ไตรมาส พบว่าจำนวนหน่วยโอนเฉลี่ยช่วงที่มีการระบาดลดลงร้อยละ -37.5

สำหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติในไตรมาส 3 ปี 2564 ทั่วประเทศ พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.8 จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) และลดลงร้อยละ -1.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนหน่วย (ดูแผนภูมิที่ 3 และ 4) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (ปี 2563-2564) มูลค่า 9,637 ล้านบาท/ไตรมาส กับค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนการระบาด (ปี 2561-2562) มูลค่า 13,483 ล้านบาท/ไตรมาส พบว่าค่าเฉลี่ยในช่วงการแพร่ระบาดลดลงถึงร้อยละ -28.5

คอนโดฯไม่เกิน 3 ล้านบาทมาแรง

ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุดในช่วงระดับราคา ไม่เกิน 3.00 ล้านบาท มีจำนวน 792 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.1 ของหน่วยทั้งหมดจำนวน 1,755 หน่วย

รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีจำนวน 454 หน่วย (ร้อยละ 25.9) , ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีจำนวน 277 หน่วย (ร้อยละ 15.8) ระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน 130 หน่วย (ร้อยละ 7.4) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีจำนวนน้อยที่สุด คือ 102 หน่วย (ร้อยละ 5.8) ตามลำดับ

” เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปจนถึงปี 2561 พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยห้องชุดราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท ยังคงเป็นที่นิยมของคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ”

ในแง่มูลค่าการโอนฯ ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท จำนวน 3,445 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.2

รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 1,862 ล้านบาท (ร้อยละ 20.1) ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีมูลค่า 1,651 ล้านบาท (ร้อยละ 17.8) ระดับราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท มีมูลค่า 1,439 ล้านบาท (ร้อยละ 15.5) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีมูลค่าน้อยที่สุด คือ 868 ล้านบาท (ร้อยละ 9.4) ตามลำดับ (ดูแผนภูมิที่ 7)

โควิด ทุบ! ต่างชาติ ถือครอง คอนโดไทย “ชาววานูอาตู” โผล่โอนฯ พันล.

ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุดในระดับราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท จำนวน 3,445 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ ระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท มีมูลค่า 1,862 ล้านบาท (ร้อยละ 20.1) ระดับราคา 5.01 – 7.50 ล้านบาท มีมูลค่า 1,651 ล้านบาท (ร้อยละ 17.8) ระดับราคาไม่เกิน 3.00 ล้านบาท มีมูลค่า 1,439 ล้านบาท (ร้อยละ 15.5) และระดับราคา 7.51 – 10.00 ล้านบาท มีมูลค่าน้อยที่สุด คือ 868 ล้านบาท (ร้อยละ 9.4) ตามลำดับ (ดูแผนภูมิที่ 7)

ชาวจีน , ชาววานูอาตู รับโอนคอนโดฯมูลค่าสูงสุด

ชาวจีน เป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวจีนไปแล้วทั้งหมด 3,760 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 61.4 ของหน่วยทั้งหมด มูลค่าสูงสุด จำนวน 17,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 59.9 ของมูลค่าทั้งหมด

ส่วน 4 สัญชาติที่มีมูลค่าการโอนรองลงมาคือ วานูอาตู จำนวน 1,011 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 3.4) ถัดมาคือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 864 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.9) สหราชอาณาจักร จำนวน 732 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.5) และฝรั่งเศส จำนวน 711 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 2.4) ตามลำดับ

โควิด ทุบ! ต่างชาติ ถือครอง คอนโดไทย “ชาววานูอาตู” โผล่โอนฯ พันล.

” เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาววานูอาตู มีมูลค่ารับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดสะสมใน 9 เดือนแรกของปี 2564 สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 แต่มีจำนวนหน่วยสะสมเพียง 23 หน่วย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าห้องชุดเฉลี่ยต่อหน่วยสูงถึง 44 ล้านบาท ”

หมายเหตุ : แม้ประเทศวานูอาตูจะมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเฉลี่ยสูงถึง 44 ล้านบาท แต่ด้วยจำนวนหน่วยซึ่งมีเพียง 23 หน่วย จึงไม่อยู่ใน 10 ประเทศที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุด

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และนนทบุรี โดยใน 2 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพฯ มีมูลค่า 21,764 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 73.2) และชลบุรี มีมูลค่า 4,137 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 13.9) ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสัดส่วนมูลค่ารวมกันสูงถึงร้อยละ 87.1 ของทั้งประเทศ

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/property/508637